VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 1. Smlouvou na vystoupení se neuděluje POŘADATELI svolení ke komerčnímu použití jmen, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců, ani jejich souboru, vystupujících na akci.

 2. POŘADATEL je povinen zajistit, aby na vystoupení bez předchozího souhlasu AGENTURY nebo umělců nebyly pořizovány obrazové (včetně fotografických) či zvukové záznamy uměleckých výkonů, nebo prováděny jejich rozhlasové či televizní přenosy.

 3. POŘADATEL má právo na pořízení obrazových (včetně fotografických) či zvukových záznamů uměleckých výkonů pro své propagační potřeby. Do takto pořízených materiálů nelze umístit jakékoli logo, kromě loga POŘADATELE. POŘADATEL rovněž všechny takové materiály bezúplatně poskytne AGENTUŘE. Zveřejněný obrazový záznam (video) může mít maximální stopáž 30s.

 4. POŘADATEL odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonným umělcům či jiným osobám v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonnými umělci či jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany POŘADATELE.

 5. Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, například přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod., nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění či úmrtí výkonného umělce, úraz, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně doložit, ale respektovat právo na ochranu soukromí zejména v souvislosti s GDPR. Pro účely doložení lze tak použít i čestné prohlášení.

 6. Pokud se předmětné vystoupení neuskuteční z jiných důvodů než z důvodu odstoupení podle bodu 5., je POŘADATEL povinen zaplatit AGENTUŘE celou odměnu. 

 7. V případě, kdy vstoupení bude znemožněno z důvodu pandemické situace či jiných vládních nařízení, bude termín nahrazen novým termínem konání. Obě strany souhlasí, že taková situace není důvodem k ukončení smlouvy.

 8. AGENTURA je povinna zabezpečit, aby se výkonní umělci dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byli schopni začít své vystoupení ve sjednanou dobu. AGENTURA však neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonných umělců nebo technického personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.

 9. AGENTURA ani výkonní umělci nemají povinnost se podílet na propagaci vystoupení. AGENTURA dodá pro propagaci materiály v elektronické podobě. Do materiálů lze zasahovat (měnit jejich obsah či grafickou podobu) pouze po písemném souhlasu AGENTURY. Výslovně je zakázáno používat vlastní plakát k akci. Výjimku může povolit AGENTURA pouze písemnou formou.

 10. POŘADATEL souhlasí s tím, že na představení bude stanovena jednotná cena vstupného (nebudou cenové kategorie) pro všechna místa v sále a minimální vstupné nebude nižší než 350,- Kč. Výjimku může schválit AGENTURA a to pouze písemnou formou. Minimální výše vstupného neplatí pro místa s omezenou viditelností a místa pro ZTP.

 11. POŘADATEL je povinen informovat AGENTURU o termínu zahájení předprodeje vstupenek a dodat link na on-line předprodej vstupenek (je-li tento realizován). Současně s termínem zahájení předprodeje vstupenek se POŘADATEL zavazuje poskytnout agentuře mediaplán kampaně k pořadu. AGENTURA má právo si toto vyžádat i zpětně.

 12. POŘADATEL poskytne na vyžádání agentuře volné vstupenky v počtu až 10ks na představení. Tyto mohou být i jako přístavky.

 13. POŘADATEL bere na vědomí, že na jevišti nesmí být bez vědomí agentury umístěny žádné reklamní bannery.

 14. POŘADATEL bere na vědomí, že na reklamních materiálech na představení nesmí být bez vědomí agentury umístěny žádné loga třetí strany, mimo loga pořadatele. Loga reklamních partnerů lze umístit do dolní části grafiky. Jejich vyznění však nesmí být dominantní. Striktní zákaz reklamního partnerství je pro oblast kosmetiky a módy. Výjimky může schválit AGENTURA a to pouze písemnou formou.

 15. POŘADATEL souhlasí s prodejem merchandisingu AGENTUROU před a po vystoupení (případně také o přestávce). Pro realizaci a propagaci poskytne maximální součinnost. Prostor pro prodej musí být na místě průchodu všech diváků, ideálně v blízkosti baru.

 16. POŘADATEL v případě odvolání smluvně zajištěného pořadu uhradí agentuře veškeré vzniklé náklady. V případě zrušení do 60 dnů před akcí uhradí POŘADATEL 50% smluvené ceny a v případě zrušení akce 59 a méně dnů před akcí uhradí plnou sjednanou cenu. Nízký prodej vstupenek není důvodem ke zrušení pořadu.

 17. Je-li akce plánována v přírodním prostředí, je povinen POŘADATEL zajistit v případě nepříznivého počasí náhradní kryté prostory, a to i v případě poklesu teploty pod 16° C.

 18. POŘADATEL si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a příslušné autorské organizace podle platné vyhlášky. Opomenutím shora uvedené povinnosti získat svolení a zaplatit odměnu se POŘADATEL vystavuje nebezpečí postihu civilně i trestně právního.

 19. Pokud je POŘADATEL osobou povinnou zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., učiní tak v zákonné lhůtě. Nezveřejněním smlouvy v Registru smluv a tím zneplatněním smlouvy se POŘADATEL vystavuje penalizaci ze strany AGENTURY ve výši 100% smluvní ceny pořadu. POŘADATEL dále bere na vědomí, že smluvní cena pořadu je obchodním tajemstvím a zveřejněním smluvní ceny pořadu se POŘADATEL dopouští hrubého porušení smlouvy, které může mít za následek nerealizaci vystoupení a smluvní pokutu až do výše 30% z ceny pořadu. Další smluvní pokuty dle těchto VOP nejsou dotčeny. Pokud se na uzavřenou smlouvu vztahuje výjimka dle zákona 340/2015 Sb., § 3, odstavec 2i, je penalizace za zveřejnění smlouvy včetně smluvní ceny pořadu zvýšena na 100% hodnoty dle smlouvy.

 20. Strany označují informace, které si poskytly při jednání o uzavření této smlouvy, jakož i obsah této smlouvy, za důvěrné a žádná z nich je nesmí prozradit třetím osobám.

 21. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 22. Jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy mohou obě strany pouze písemnou formou (doporučený dopis, zpráva do datové schránky).

 23. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích (1x AGENTURA, 1x POŘADATEL), nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, její změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.

 24. Smluvní strany tímto prohlašují, že při zpracování osobních údajů zajistí poskytnutí dostatečných záruk na provádění vhodných technických a organizačních opatření a to takovým způsobem, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zajistí ochranu práv dotčených osob. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby dotčeným osobám, jako například kontaktním osobám nebo osobám jednajícím jménem Smluvní strany, jejichž osobní údaje jsou poskytovány druhé Smluvní straně, oznámily a zpřístupnily informační povinnost druhé Smluvní strany ve smyslu GDPR.

 25. Strany prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany své vzájemné závazky vzniklé touto smlouvou navzájem přijímají, a to bez jakýchkoliv podmínek, příkazů a jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 01.04.2024 pro pořady KAFE U OSMANYHO; VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY; OSMANY SHOW a nahrazují tak Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.03.2024Agentura si vyhrazuje právo na změnu!

KAFE U OSMANYHO - rider

Technické podmínky

 • teplota v sále minimálně 18 °C

 • zajištění pomocníka pro odnos drobné techniky z automobilu do sálu a zpět. K dispozici cca dvě hodiny před začátkem představení + cca 30 minut po skončení představení.

 • na pódiu 3x pohodlné kvalitní křeslo (konferenční stolek stolky má AGENTURA vlastní). Pořadatel dodá předem fotografii k odsouhlasení!

 • umožnění prodeje kosmetiky Asombroso v předsálí a to nejméně 30 minut před zahájením představení a 30 minut po skončení představení, případně také o přestávce. U místa prodeje k dispozici elektrická zásuvka + 3x stůl.

 

Parkování

 • bezpečné a dostatečně velké místo v areálu nebo v bezprostřední blízkosti pro parkování osobních automobilů umělců. Přesné místo pro parkování zašle POŘADATEL nejpozději tři pracovní dny před termínem vystoupení AGENTUŘE na e-mail.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za parkování umělců

 

Prostor pro vystoupení

 • příslušný prostor pro vystupování

 • kvalitní a dostatečné nasvícení prostoru pro vystoupení

 • na pódiu připraveno 4x 0,5l láhev neperlivé vody + sklenice, 1 vychlazená láhev suchého bílého nebo červeného vína (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značka Primitivo), 3 sklenice na víno

 • pořadatel zajistí zavěšení neonu z tahu nebo jiného místa. Neon si agentura přiveze. Neon je třeba připojit do elektrické zásuvky. Lanka ani jiný materiál pro zavěšeni Agentura nemá. Neon má průměr cca 80 cm a váhu max 10kg. Zapojení do elektřiny je vedeno směrem k pódiu černým kabelem (proto ideální pozadí pódia je černé).

 • zajištění dvou zásuvek přímo na podiu pro zapojení lamp, které jsou součástí dekorace

 

Zvuk a osvětlení

 • kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu, notebook s možností připojení USB pro přehrávání hudebního podkladu pro zpěv, včetně profesionálního zvukaře a osvětlovače

 • možnost využití „hallu“

 • pěvecký mikrofon se stojanem (ideálně bezdrátový), 1x bezdrátový mikrofon pro mluvené slovo (slouží jako záložní mikrofon). Agentura bude mít vlastní 2x headset set, který je třeba připojit do zvukového pultu.

 • minimálně jeden odposlech pro zpěv. Umístění tak, aby nebránil výhledu na jeviště divákům v předních řadách

 • v rámci vystoupení bude potřeba nazvučit zpěv

 

Zázemí

 • pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten a na pódium

 • 1x uzamykatelná šatna pro pět osob se základním hygienickým vybavením (včetně ručníku, mýdla a toaletního papíru), stůl, židle, věšák (štendr), zrcadlo, v šatně občerstvení pro 5 osob, 6x neperlivá voda 0,5l, 1x jemně perlivá voda 1,5l, 8x Coca Cola Zero 0,5l, 1x Pepsi - mango 2l, 4x Coca Cola 0,5l, 1x 1l 100% pomerančový džus, 1x 1l růžový tonik Kinley, 2x vychlazená láhev kvalitního suchého bílého vína nebo červeného (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značky Primitivo), studené (může být  např. sushi, ale ne chlebíčky) a teplé občerstvení pro pět osob (např. mix řízků, grilované kuře, guláš, ovocné knedlíky, pizza, těstoviny...), mísa s ovocem, sklenice, otvírák na víno, ubrousky. Na vyžádání káva a čaj.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten


Máte problém se splněním některého z požadavků? Kontaktujte nás, můžeme společně najít řešení.

Sezení umístěno na střed jeviště, prostřední sedadlo je na středu. Vzdálenost středového křesla od hrany jeviště minimálně 4 metry.  Pokud sál disponuje oponou, prosíme o umístění tak, aby po skončení představení bylo možné oponu zavřít.

Osvětlení jeviště ideálně ve třech atmosférách. 1 - pouze sezení, 2 - sezení přisvícené až do hrany pódia a na jeho celou šířku, 3 - pouze prostor pro zpěv. Sál musí být osvětlen tak, aby účinkující viděli v průběhu představení na diváky. Na začátku a konci představení je třeba sál rozsvítit na 100%! Na závěr představení je třeba z jeviště nasvítit účinkující, kteří se postaví k divákům zády (fotíme fotku s diváky za zády). 

Do zvukového pultu je třeba zapojit in ear vysílač Agentury. Zapojuje se do koncovky pro sluchátka (konektor jack) a do sluchátka je puštěný zvuk, který jde do sálu.

Headset Agentury (dva kusy), který je třeba připojit do zvukového pultu pořadatele má tato připojení. Kabely Agentura nemá, pouze připojení do elektřiny.

Materiály pro promotion včetně plakátu v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1EmNFHAbk72C_WXfB7aQMwv96IqXO4ZgL?usp=share_link

Upozorňujeme, že do videomateriálů nelze jakkoli zasahovat. Materiály lze na sociálních sítích doplnit o textovou informaci o vystoupení.

Pokud potřebujete videospot pro TV vysílání nebo jako kinoreklamu, kontaktujte nás na e-mailu: booking@enterpro.cz


Noticka:

Originální zábavný pořad populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity.

Mnohdy neuvěřitelné historky ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první chvíle. Život Osmanyho je totiž velmi pestrý a co jiný nezažijí za celý život, on už dávno zvládnul.

Osmany odhalí i to, co mělo zůstat utajeno! A bez cenzury!

Moderuje: Eva DECASTELO

Účinkuje: Osmany LAFFITA

Délka představení 90 až 120 minut (obvykle + přestávka)

Představení nedoporučujeme divákům mladším 15 let.

VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY - rider

Technické podmínky:

 • teplota v sále minimálně 18 °C

 • zajištění pomocníka pro odnos drobné techniky z automobilu do sálu a zpět. K dispozici cca dvě hodiny před začátkem představení + cca 30 minut po skončení představení.

 • na pódiu 3x pohodlné kvalitní křeslo (konferenční stolek stolky má AGENTURA vlastní). Pořadatel dodá předem fotografii k odsouhlasení!

 • umožnění prodeje kosmetiky Asombroso v předsálí a to nejméně 30 minut před zahájením představení a 30 minut po skončení představení, případně také o přestávce. U místa prodeje k dispozici elektrická zásuvka + 3x stůl.

 

Parkování

 • bezpečné a dostatečně velké místo v areálu nebo v bezprostřední blízkosti pro parkování osobních automobilů umělců. Přesné místo pro parkování zašle POŘADATEL nejpozději tři pracovní dny před termínem vystoupení AGENTUŘE na e-mail.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za parkování umělců

 

Prostor pro vystoupení

 • příslušný prostor pro vystupování

 • kvalitní a dostatečné nasvícení prostoru pro vystoupení

 • na pódiu připraveno 4x 0,5l láhev neperlivé vody + sklenice, 1 vychlazená láhev suchého bílého nebo červeného vína (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značka Primitivo), 3 sklenice na víno

 • nazdobený vánoční stromek, zabalené „dárky“

 • 5x balíček drobných dárků pro diváky

 • na konferenčním stolku adventní věnec nebo jinou vánoční výzdobu

 • pořadatel zajistí zavěšení neonu z tahu nebo jiného místa. Neon si agentura přiveze. Neon je třeba připojit do elektrické zásuvky. Lanka ani jiný materiál pro zavěšení Agentura nemá. Neon má průměr cca 80 cm a váhu max 10kg. Zapojení do elektřiny je vedeno směrem k pódiu černým kabelem (proto ideální pozadí pódia je černé).

 • zajištění dvou zásuvek přímo na podiu pro zapojení lamp, které jsou součástí dekorace

 

Zvuk a osvětlení

 • kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu, notebook s možností připojení USB pro přehrávání hudebního podkladu pro zpěv, včetně profesionálního zvukaře a osvětlovače

 • možnost využití „hallu“

 • pěvecký mikrofon se stojanem (ideálně bezdrátový), 1x bezdrátový mikrofon pro mluvené slovo (slouží jako záložní mikrofon). Agentura bude mít vlastní 2x headset set, který je třeba připojit do zvukového pultu.

 • minimálně jeden odposlech pro zpěv. Umístění tak, aby nebránil výhledu na jeviště divákům v předních řadách

 • v rámci vystoupení bude potřeba nazvučit zpěv

 

Zázemí

 • pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten a na pódium

 • 1x uzamykatelná šatna pro pět osob se základním hygienickým vybavením (včetně ručníku, mýdla a toaletního papíru), stůl, židle, věšák (štendr), zrcadlo, v šatně občerstvení pro 5 osob, 6x neperlivá voda 0,5l, 1x jemně perlivá voda 1,5l, 8x Coca Cola Zero 0,5l, 1x Pepsi - mango 2l, 4x Coca Cola 0,5l, 1x 1l 100% pomerančový džus, 1x 1l růžový tonik Kinley, 2x vychlazená láhev kvalitního suchého bílého vína nebo červeného (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značky Primitivo), studené (může být  např. sushi, ale ne chlebíčky) a teplé občerstvení pro pět osob (např. mix řízků, grilované kuře, guláš, ovocné knedlíky, pizza, těstoviny...), mísa s ovocem, sklenice, otvírák na víno, ubrousky. Na vyžádání káva a čaj.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten


Máte problém se splněním některého z požadavků? Kontaktujte nás, můžeme společně najít řešení.

Sezení umístěno na střed jeviště, prostřední sedadlo je na středu. Vzdálenost středového křesla od hrany jeviště minimálně 4 metry.  Pokud sál disponuje oponou, prosíme o umístění tak, aby po skončení představení bylo možné oponu zavřít.

Osvětlení jeviště ideálně ve třech atmosférách. 1 - pouze sezení, 2 - sezení přisvícené až do hrany pódia a na jeho celou šířku, 3 - pouze prostor pro zpěv. Sál musí být osvětlen tak, aby účinkující viděli v průběhu představení na diváky. Na začátku a konci představení je třeba sál rozsvítit na 100%! Na závěr představení je třeba z jeviště nasvítit účinkující, kteří se postaví k divákům zády (fotíme fotku s diváky za zády). 

Do zvukového pultu je třeba zapojit in ear vysílač Agentury. Zapojuje se do koncovky pro sluchátka (konektor jack) a do sluchátka je puštěný zvuk, který jde do sálu.

Headset Agentury (dva kusy), který je třeba připojit do zvukového pultu pořadatele má tato připojení. Kabely Agentura nemá, pouze připojení do elektřiny.

Materiály pro promotion včetně plakátu v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1GRZ5XO-tIP0D7No61Ihg9VENm650OB6F?usp=share_link

Upozorňujeme, že do videomateriálů nelze jakkoli zasahovat. Materiály lze na sociálních sítích doplnit o textovou informaci o vystoupení.

Pokud potřebujete videospot pro TV vysílání nebo jako kinoreklamu, kontaktujte nás na e-mailu: booking@enterpro.cz


Noticka:

Originální zábavný pořad populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity ve vánočním speciálu plném nekorektního humoru.

Jak vypadají u Osmanyho vánoce a vstup do nového roku?

Neuvěřitelné historky, které psal sám život!

Moderuje: Eva DECASTELO

Účinkuje: Osmany LAFFITA

Délka představení 90 až 120 minut (obvykle + přestávka)

Představení nedoporučujeme divákům mladším 15 let.

OSMANY SHOW - rider

Technické podmínky:

 • teplota v sále minimálně 18 °C

 • zajištění pomocníka pro odnos drobné techniky z automobilu do sálu a zpět. K dispozici cca dvě hodiny před začátkem představení + cca 30 minut po skončení představení.

 • na pódiu 3x pohodlné kvalitní křeslo (konferenční stolek stolky má AGENTURA vlastní). Pořadatel dodá předem fotografii k odsouhlasení!

 • umožnění prodeje kosmetiky Asombroso v předsálí a to nejméně 30 minut před zahájením představení a 30 minut po skončení představení, případně také o přestávce. U místa prodeje k dispozici elektrická zásuvka + 3x stůl.

 

Parkování

 • bezpečné a dostatečně velké místo v areálu nebo v bezprostřední blízkosti pro parkování osobních automobilů umělců. Přesné místo pro parkování zašle POŘADATEL nejpozději tři pracovní dny před termínem vystoupení AGENTUŘE na e-mail.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za parkování umělců

 

Prostor pro vystoupení

 • příslušný prostor pro vystupování

 • kvalitní a dostatečné nasvícení prostoru pro vystoupení

 • na pódiu připraveno 4x 0,5l láhev neperlivé vody + sklenice, 1 vychlazená láhev suchého bílého nebo červeného vína (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značka Primitivo), 3 sklenice na víno

 • pořadatel zajistí zavěšení neonu z tahu nebo jiného místa. Neon si agentura přiveze. Neon je třeba připojit do elektrické zásuvky. Lanka ani jiný materiál pro zavěšeni Agentura nemá. Neon má průměr cca 80 cm a váhu max 10kg. Zapojení do elektřiny je vedeno směrem k pódiu černým kabelem (proto ideální pozadí pódia je černé).

 • zajištění dvou zásuvek přímo na podiu pro zapojení lamp, které jsou součástí dekorace

 

Zvuk a osvětlení

 • kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu, notebook s možností připojení USB pro přehrávání hudebního podkladu pro zpěv, včetně profesionálního zvukaře a osvětlovače

 • možnost využití „hallu“

 • pěvecký mikrofon se stojanem (ideálně bezdrátový), 1x bezdrátový mikrofon pro mluvené slovo (slouží jako záložní mikrofon). Agentura bude mít vlastní 2x headset set, který je třeba připojit do zvukového pultu.

 • minimálně jeden odposlech pro zpěv. Umístění tak, aby nebránil výhledu na jeviště divákům v předních řadách

 • v rámci vystoupení bude potřeba nazvučit zpěv

 

Zázemí

 • pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten a na pódium

 • 1x uzamykatelná šatna pro pět osob se základním hygienickým vybavením (včetně ručníku, mýdla a toaletního papíru), stůl, židle, věšák (štendr), zrcadlo, v šatně občerstvení pro 5 osob, 6x neperlivá voda 0,5l, 1x jemně perlivá voda 1,5l, 8x Coca Cola Zero 0,5l, 1x Pepsi - mango 2l, 4x Coca Cola 0,5l, 1x 1l 100% pomerančový džus, 1x 1l růžový tonik Kinley, 2x vychlazená láhev kvalitního suchého bílého vína nebo červeného (francouzského, italského  nebo německého, ideálně značky Primitivo), studené (může být  např. sushi, ale ne chlebíčky) a teplé občerstvení pro pět osob (např. mix řízků, grilované kuře, guláš, ovocné knedlíky, pizza, těstoviny...), mísa s ovocem, sklenice, otvírák na víno, ubrousky. Na vyžádání káva a čaj.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten


Máte problém se splněním některého z požadavků? Kontaktujte nás, můžeme společně najít řešení.

Sezení umístěno na střed jeviště, prostřední sedadlo je na středu. Vzdálenost středového křesla od hrany jeviště minimálně 4 metry.  Pokud sál disponuje oponou, prosíme o umístění tak, aby po skončení představení bylo možné oponu zavřít.

Osvětlení jeviště ideálně ve třech atmosférách. 1 - pouze sezení, 2 - sezení přisvícené až do hrany pódia a na jeho celou šířku, 3 - pouze prostor pro zpěv. Sál musí být osvětlen tak, aby účinkující viděli v průběhu představení na diváky. Na začátku a konci představení je třeba sál rozsvítit na 100%! Na závěr představení je třeba z jeviště nasvítit účinkující, kteří se postaví k divákům zády (fotíme fotku s diváky za zády). 

Do zvukového pultu je třeba zapojit in ear vysílač Agentury. Zapojuje se do koncovky pro sluchátka (konektor jack) a do sluchátka je puštěný zvuk, který jde do sálu.

Headset Agentury (dva kusy), který je třeba připojit do zvukového pultu pořadatele má tato připojení. Kabely Agentura nemá, pouze připojení do elektřiny.

Materiály pro promotion včetně plakátu v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/10HOzR5x0V-DcEXdDrnFit4mfjeaXk16g?usp=sharing

Upozorňujeme, že do videomateriálů nelze jakkoli zasahovat. Materiály lze na sociálních sítích doplnit o textovou informaci o vystoupení.

Pokud potřebujete videospot pro TV vysílání nebo jako kinoreklamu, kontaktujte nás na e-mailu: booking@enterpro.cz


Noticka:

Originální zábavný pořad populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity se zbrusu novými historkami a příběhy.

Devadesát minut nekorektního humoru a zábavy, která Vás bezesporu pobaví. Osmany Vám dá nahlédnout do svého soukromí a ukáže, že je také člověk z masa a kostí. I mnohdy smutnou historku dovede podat neodolatelným způsobem, který pobaví.

Show, která polechtá Vaši bránici!

ModerujeEva DECASTELO

Účinkuje: Osmany LAFFITA

Délka představení 90 až 120 minut (obvykle + přestávka)

Představení nedoporučujeme divákům mladším 15 let.