VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 1. Smlouvou na vystoupení se neuděluje POŘADATELI svolení ke komerčnímu použití jmen, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců, ani jejich souboru, vystupujících na akci.
 2. POŘADATEL je povinen zajistit, aby na vystoupení bez předchozího souhlasu AGENTURY nebo umělců nebyly pořizovány obrazové (včetně fotografických) či zvukové záznamy uměleckých výkonů, nebo prováděny jejich rozhlasové či televizní přenosy.
 3. POŘADATEL má právo na pořízení obrazových (včetně fotografických) či zvukových záznamů uměleckých výkonů pro své propagační potřeby. Do takto pořízených materiálů nelze umístit jakékoli logo, kromě loga POŘADATELE. POŘADATEL rovněž všechny takové materiály bezúplatně poskytne AGENTUŘE. Zveřejněný obrazový záznam (video) může mít maximální stopáž 30s.
 4. POŘADATEL odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonným umělcům či jiným osobám v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonnými umělci či jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany POŘADATELE.
 5. Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, například přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod., nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění či úmrtí výkonného umělce, úraz, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana
  je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.
 6. Pokud se předmětné vystoupení neuskuteční z jiných důvodů než z důvodu odstoupení podle bodu 4., je POŘADATEL povinen zaplatit AGENTUŘE celou odměnu. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení zaviněním AGENTURY, je tato povinna uhradit POŘADATELI náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.
 7. V případě, kdy vstoupení bude znemožněno z důvodu pandemické situace či jiných vládních nařízení, bude termín nahrazen novým termínem konání. Obě strany souhlasí, že taková situace není důvodem k ukončení smlouvy.
 8. AGENTURA je povinna zabezpečit, aby se výkonní umělci dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byli schopni začít své vystoupení ve sjednanou dobu. AGENTURA však neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonných umělců nebo technického personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.
 9. AGENTURA ani výkonní umělci nemají povinnost se podílet na propagaci vystoupení. AGENTURA dodá pro propagaci materiály v elektronické podobě. Do materiálů lze zasahovat (měnit jejich obsah či grafickou podobu) pouze po písemném souhlasu AGENTURY.
 10. POŘADATEL je povinen informovat AGENTURU o termínu zahájení předprodeje vstupenek a dodat link na on-line předprodej vstupenek (je-li tento realizován). Současně s termínem zahájení předprodeje vstupenek se POŘADATEL zavazuje poskytnout agentuře mediaplán kampaně k pořadu.
 11. POŘADATEL poskytne na vyžádání agentuře volné vstupenky na představení. Tyto mohou být i jako přístavky.
 12. POŘADATEL bere na vědomí, že na jevišti nesmí být bez vědomí agentury umístěny žádné reklamní bannery.

 13. POŘADATEL bere na vědomí, že na reklamních materiálech na představení nesmí být bez vědomí agentury umístěny žádné loga třetí strany, mimo loga pořadatele. Loga reklamních partnerů lzte umístit do dolní části grafiky. Jejich vyznění však nesmí být dominantní. Striktní zákaz reklamního partnerství je pro oblast kosmetiky a módy. Výjimky může schválit AGENTURA a to pouze písemnou formou.

 14. POŘADATEL v případě odvolání smluvně zajištěného pořadu uhradí agentuře veškeré vzniklé náklady. V případě zrušení do 60 dnů před akcí uhradí POŘADATEL 50% smluvené ceny a v případě zrušení akce 59 a méně dnů před akcí uhradí plnou sjednanou cenu. Nízký prodej vstupenek není důvodem ke zrušení pořadu.
 15. Je-li akce plánována v přírodním prostředí, je povinen POŘADATEL zajistit v případě nepříznivého počasí náhradní kryté prostory, a to i v případě poklesu teploty pod 16° C.
 16. POŘADATEL si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a příslušné autorské organizace podle platné vyhlášky. Opomenutím shora uvedené povinnosti získat svolení a zaplatit odměnu se POŘADATEL vystavuje nebezpečí postihu civilně i trestně právního.
 17. Strany označují informace, které si poskytly při jednání o uzavření této smlouvy, jakož i obsah této smlouvy, za důvěrné a žádná z nich je nesmí prozradit třetím osobám.
 18. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy mohou obě strany pouze písemnou formou (doporučený dopis, zpráva do datové schránky).
 20. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích (1x AGENTURA, 1x POŘADATEL), nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, její změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
 21. Strany prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany své vzájemné závazky vzniklé touto smlouvou navzájem přijímají, a to bez jakýchkoliv podmínek, příkazů a jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 01.01.2023 pro pořady KAFE U OSMANYHO a VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY a nahrazují tak Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.12.2022.Agentura si vyhrazuje právo na změnu!

KAFE U OSMANYHO - rider

Technické podmínky

 • teplota v sále minimálně 18 °C

 • na pódiu 3x pohodlné kvalitní křeslo (konferenční stolek stolky má AGENTURA vlastní). Pořadatel dodá předem fotografii k odsouhlasení!

 

Parkování

 • bezpečné a dostatečně velké místo v areálu nebo v bezprostřední blízkosti pro parkování osobních automobilů umělců. Přesné místo pro parkování zašle POŘADATEL nejpozději tři pracovní dny před termínem vystoupení AGENTUŘE na e-mail.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za parkování umělců

 

Prostor pro vystoupení

 • příslušný prostor pro vystupování

 • kvalitní a dostatečné nasvícení prostoru pro vystoupení

 • na pódiu připraveno 3x 0,5l láhev neperlivé vody + sklenice, 1 vychlazená láhev suchého bílého vína, 3 sklenice na víno

 

Zvuk a osvětlení

 • kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu, notebook s možností připojení USB pro přehrávání hudebního podkladu pro zpěv, včetně profesionálního zvukaře a osvětlovače

 • možnost využití „hallu“

 • pěvecký mikrofon se stojanem, 2x bezdrátový mikrofon pro mluvené slovo. Agentura bude mít vlastní 2x headset set, který je třeba připojit do zvukového pultu.

 • minimálně jeden odposlech pro zpěv

 • v rámci vystoupení bude potřeba nazvučit zpěv

 

Zázemí

 • pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten a na pódium

 • 1x uzamykatelná šatna pro pět osob se základním hygienickým vybavením (včetně ručníku, mýdla
  a toaletního papíru), stůl, židle, věšák (štendr), zrcadlo, v šatně občerstvení pro 5 osob, 10x neperlivá voda 0,5l, 10x Coca Cola Zero 0,5l, 10x Coca Cola 0,5l, 2x vychlazená láhev kvalitního suchého bílého vína, drobné občerstvení pro pět osob, sklenice, otvírák na víno, ubrousky

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten

Materiály pro promotion včetně plakátu v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1EmNFHAbk72C_WXfB7aQMwv96IqXO4ZgL?usp=share_link

Upozorňujeme, že do videomateriálů nelze jakkoli zasahovat. Materiály lze na sociálních sítích doplnit o textovou informaci o vystoupení.

Pokud potřebujete videospot pro TV vysílání nebo jako kinoreklamu, kontaktujte nás na e-mailu: booking@enterpro.cz


VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY - rider

Technické podmínky:

 • teplota v sále minimálně 18 °C

 • na pódiu 3x pohodlné kvalitní křeslo (konferenční stolek stolky má AGENTURA vlastní). Pořadatel dodá předem fotografii k odsouhlasení!

 

Parkování

 • bezpečné a dostatečně velké místo v areálu nebo v bezprostřední blízkosti pro parkování osobní ch automobilů umělců. Přesné místo pro parkování zašle POŘADATEL nejpozději tři pracovní dny před termínem vystoupení AGENTUŘE na e-mail.

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za parkování umělců

 

Prostor pro vystoupení

 • příslušný prostor pro vystupování

 • kvalitní a dostatečné nasvícení prostoru pro vystoupení

 • na pódiu připraveno 3x 0,5l láhev neperlivé vody + sklenice, 1 vychlazená láhev suchého bílého vína, 3 sklenice na víno

 • nazdobený vánoční stromek, zabalené „dárky“

 • 5x balíček drobných dárků pro diváky

 • na konferenčním stolku adventní věnec nebo jinou vánoční výzdobu

 

Zvuk a osvětlení

 • kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu, notebook s možností připojení USB pro přehrávání hudebního podkladu pro zpěv, včetně profesionálního zvukaře a osvětlovače

 • možnost využití „hallu“

 • pěvecký mikrofon se stojanem, 2x bezdrátový mikrofon pro mluvené slovo. Agentura bude mít vlastní 2x headset set, který je třeba připojit do zvukového pultu.

 • minimálně jeden odposlech pro zpěv

 • v rámci vystoupení bude potřeba nazvučit zpěv

 

Zázemí

 • pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten a na pódium

 • 1x uzamykatelná šatna pro pět osob se základním hygienickým vybavením (včetně ručníku, mýdla
  a toaletního papíru), stůl, židle, věšák (štendr), zrcadlo, v šatně občerstvení pro 5 osob, 10x neperlivá voda 0,5l, 10x Coca Cola Zero 0,5l, 10x Coca Cola 0,5l, 2x vychlazená láhev kvalitního suchého bílého vína, drobné občerstvení pro pět osob, sklenice, otvírák na víno, ubrousky

 • pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten

Materiály pro promotion včetně plakátu v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1GRZ5XO-tIP0D7No61Ihg9VENm650OB6F?usp=share_link

Upozorňujeme, že do videomateriálů nelze jakkoli zasahovat. Materiály lze na sociálních sítích doplnit o textovou informaci o vystoupení.

Pokud potřebujete videospot pro TV vysílání nebo jako kinoreklamu, kontaktujte nás na e-mailu: booking@enterpro.cz